Rhoi

Yn ddiweddar, cefnogodd Panel Cynigion Loteri’r Staff brosiect i ddarparu cwpanau a gwellt arbenigol i drigolion Caerdydd a Bro Morgannwg sy’n cael trafferth gyda dysffagia (nam llyncu).

Mae tua 66% o gleifion Therapi Iaith a Lleferydd Timau Adnoddau Cymunedol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn dioddef dysffagia. Mae hyn yn cynyddu’r risg o hylif a bwyd yn mynd i mewn i’r ysgyfaint sy’n achosi anghysur wrth fwyta ac yfed, heintiau ar y frest, tagu, colli pwysau, a dadhydradu ymhlith symptomau eraill. Gall hefyd achosi cryn dipyn o drallod cymdeithasol-emosiynol i gleifion a rhoi rheswm iddynt encilio.

Mae llawer o’r cleifion Therapi Iaith a Lleferydd sy’n cael trafferth gyda dysffagia yn cael anhawster llyncu hylifau tenau, sy’n aml o ganlyniad i gyflyrau niwrolegol fel clefyd Parkinson, Strôc a Dementia ymhlith llawer o rai eraill. Fel arfer maent yn gorfod cynnwys tewychydd yn eu diodydd, felly byddai’r cwpanau arbenigol yn caniatáu i gleifion gael mwy o reolaeth dros faint o hylif maent yn ei yfed, heb orfod defnyddio tewychydd. Byddai hyn yn cynyddu eu mwynhad o safbwynt yfed diodydd yn sylweddol ac yn gwella eu hannibyniaeth.

Gwnaeth Therapyddion Iaith a Lleferydd y Timau Adnoddau Cymunedol adolygu achosion cleifion, a chanfuwyd y byddai 90 o gleifion y flwyddyn yn elwa ar ddarparu’r offer dysffagia. Yn ogystal â gwella profiad cleifion yn sylweddol, cyfrifodd y tîm hefyd y byddai’n arbed swm sylweddol o’r gyllideb a ddarperir ar gyfer presgripsiwn tewychydd fesul claf, y byddant yn ei dreialu a’i werthuso gyda’r nod o gynnwys y cwpanau yn y gyllideb graidd.

Dywedodd Elin Evans, y Therapydd Iaith a Lleferydd a gyflwynodd y cynnig: “Mantais ychwanegol i’r cyllid hwn yw y gellir darparu gwasanaeth mwy teg i’n cleifion, oherwydd yn y gorffennol byddem yn argymell prynu’r math hwn o gwpan ond nid oedd gan bob un o’n defnyddwyr gwasanaeth y modd i’w brynu.”

Roedd Panel Cynigion Loteri’r Staff yn hapus i gefnogi’r cais hwn, gan ei fod yn hyrwyddo annibyniaeth cleifion ac yn gwella profiad cleifion yn sylweddol.

Pam ddylech CHI gefnogi Loteri’r Staff!

Mae Panel Cynigion Loteri’r Staff yn ymdrechu i gyflawni’r saith nod lles a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ynghyd â defnyddio’r pum dull o weithio; hirdymor, atal, integreiddio, cydweithredu a chynnwys.

Drwy ymuno â Loteri’r Staff, rydych yn cefnogi ystod eang o brosiectau a ariennir gan y Panel Cynigion, sy’n gwella gwasanaethau niferus ar draws y BIP. Drwy’r cyllid hwn, rydych yn helpu’r Panel Cynigion a’r Elusen Iechyd i wella pethau i’n staff a’n cleifion, gan ein helpu ni i gyd i gydweithio i greu Cymru Lewyrchus, Iachach a Chydnerth.

Os hoffech ymuno â Loteri’r Staff a chael cyfle i ennill £1,000 bob wythnos, gellir cwblhau ffurflenni cais yn electronig neu drwy ein gwefan; https://healthcharity.wales/hospital-staff/staff-lottery/. Dychwelwch ffurflenni Loteri’r Staff wedi’u cwblhau at fundraising.cav@wales.nhs.uk.

Os hoffech wneud cais am gyllid gan Banel Cynigion Loteri’r Staff, cysylltwch â’r cyfeiriad e-bost uchod i gael manylion.

Mae Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn eich annog i ymuno â Loteri’r Staff a gwneud cais am gyllid, sy’n gallu gwella eich adran neu wasanaeth a hysbysu eraill am fuddiannau ymuno â Loteri’r Staff. A phwy a ŵyr, efallai mai chi fydd ein henillydd nesaf?

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.