Rhoi

Weithiau, byddwn yn helpu i wneud bywyd ychydig yn haws i gleifion gyda Wi-Fi neu ystafelloedd brafiach, ond weithiau, byddwn yn gofyn am eich cymorth ar gyfer prosiectau mwy, sy’n gallu trawsnewid bywydau: ein Hapeliadau.

Apêl Canolfan y Fron

Mae Canolfan y Fron yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yn trin rhwng 450 a 500 o gleifion canser y fron newydd bob blwyddyn; ar gyfer archwiliadau cychwynnol, triniaethau dilynol a chleifion sy'n dychwelyd i gael canlyniadau. Mewn cyfnod pan all cleifion fod yn bryderus iawn, mae cael gwasanaeth syml lle...

Apêl Bywyd Gwell

Canolfan Ffeibrosis Systig Oedolion Cymru Gyfan yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yw'r unig ganolfan Ffeibrosis Systig yng Nghymru, ac mae'n gofalu am dros 350 o gleifion...

Apêl Prop

Mae Apêl Prop ar gyfer cleifion yn yr Uned Adsefydlu Arbenigol Niwrowyddorau rhanbarthol, sydd yn Ysbyty Rookwood ar hyn o bryd. Fel arfer bydd gan gleifion anabledd difrifol ac sy'n newid bywyd ar ôl cael anafiadau i'r ymennydd, ac yn aml iawn bydd yn rhaid iddynt ddysgu sut i wneud tasgau bob dydd eto....

Ein Berllan

Wrth i Ysbyty Athrofaol Llandochau dyfu'n gyflym i fod yr ail ysbyty mwyaf yng Ngymru, mae hefyd yn datblygu'n ganolfan ar gyfer gorffwys, gwella ac adsefydlu. Mae gan y cyfleusterau sydd yno gleifion tymor hir yn aml iawn...

Cronfa ar gyfer Gwella

Mae'r rhan fwyaf o'n cronfeydd yn cefnogi un ward neu un adran benodol, heblaw am ein Cronfa ar gyfer Gwella. Bydd pobl sy'n cyfrannu at y Gronfa ar gyfer Gwella yn cefnogi prosiectau nad ydyn nhw'n cyd fynd yn dwt â'n cronfeydd penodol – mae'n bosibl y byddant yn helpu mwy nag un ward, mwy nag un safle ysbyty, neu fod yn brosiectau peilot a...

Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles

Yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, rydym yn cydnabod pwysigrwydd y celfyddydau. Gyda chefnogaeth Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, rydym yn datblygu portffolio amrywiol o gelf ac artistiaid, lleoliadau creadigol unigryw fel Oriel yr Aelwyd ac yn llenwi wardiau ein hysbytai â lliw a cherddoriaeth....

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.