Rhoi

Rydym bob amser yn gwerthfawrogi’r cymorth y mae cleifion a theuluoedd yn ei ddangos i staff yn aml. Os ydych yn chwilio am ffordd wahanol o ddiolch i staff Gofal Critigol a allai fod o fudd i genedlaethau’r dyfodol, un ffordd o wneud hyn yw drwy Gronfa Dyfodol Gwyrdd Gofal Critigol Caerdydd

Ganed Cronfa Dyfodol Gwyrdd Gofal Critigol Caerdydd o’r pandemig COVID-19. Sylwodd staff Gofal Critigol ar y cynnydd angenrheidiol yn y defnydd o blastigau untro fel PPE ac roeddent am wneud rhywbeth yn ei gylch. Ar yr un pryd roedd teimlad bod angen coffâd parhaol a gweladwy sy’n cydnabod colled ynghyd â dathlu adferiad.

Prif bwrpas y gronfa yw plannu o leiaf un goeden ar gyfer pob claf a dderbynnir i’n Huned Gofal Critigol. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â phrosiectau sefydledig, cyfrifol sy’n plannu coed brodorol yn yr ardaloedd y mae ein cleifion yn byw ynddynt, ac ar gyfer ICU arbenigol fel Caerdydd, mae’r rhain yn ardaloedd ar draws De Cymru a thu hwnt.

Enghraifft o hyn yw ein partneriaeth â ‘ceiniogi’r coed’; mae mwy o wybodaeth amdanyn nhw ar gael yma https://stumpupforttrees.org/.

Yn 2021 plannwyd dros 1000 o goed ger Crucywel, llawer ohonynt gan wirfoddolwyr staff Gofal Critigol a’u teuluoedd. I rai, dyma’r tro cyntaf iddynt gael cyfle ers misoedd lawer i weithio gyda staff eraill yn yr awyr agored heb orfod gwisgo PPE llawn. Ar gais poblogaidd gelwir y goedwig yn “Gwreiddiau Gobaith” – Roots of Hope. Mae hyn wedi’i gyfieithu i famiaith aelodau staff gofal critigol; cynrychiolir dros 20 o ieithoedd gwahanol o Ewrop, Affrica, Asia, a De America.

Ein gobaith yw parhau â’r gyfradd hon o blannu; 1000 o goed y flwyddyn, yn barhaol. Bydd £5 yn ariannu plannu coeden ag ôl-ofal i helpu i’w datblygu hyd at aeddfedrwydd.

Mae’n anodd i’n cynllun gyflwyno coed penodol i unigolion, ond mae croeso mawr i’n cleifion sydd wedi gwella, a theuluoedd y rhai sydd wedi gwella neu’n anffodus wedi marw, helpu i blannu coed gyda ni yn ystod y tymhorau plannu – yr hydref a’r gwanwyn. Os hoffech blannu coed, cysylltwch â ni ar: fundraising.cav@wales.nhs.uk

Rydym yn helpu i greu coedwigoedd naturiol a fydd o fudd i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, a’i bywyd gwyllt drwy hybu bioamrywiaeth hefyd. Gellir ymweld â’n safle plannu presennol naill ai i helpu i blannu a chynnal y coed, neu i eistedd mewn myfyrdod tawel a chofio teulu a ffrindiau. Yn y dyfodol efallai y bydd planhigion eraill yn cael eu plannu ar dir fferm preifat a reolir gan ffermwyr sydd wedi ymrwymo i ail-wylltio eu tir yn yr hirdymor, ac efallai y bydd angen gwerthfawrogi’r prosiectau hynny o bell.

Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro sy’n cynnal y gronfa Dyfodol Gwyrdd Gofal Critigol a chaiff ei rheoli gan staff Gofal Critigol. Y tu hwnt i blannu coed, efallai y bydd y gronfa’n cael ei defnyddio ar gyfer prosiectau cynaliadwyedd eraill sy’n helpu staff i ddod at ei gilydd a chreu ymdeimlad o falchder mewn rhoi yn ôl i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys ariannu ymgyrchoedd codi sbwriel a glanhau traethau, bwrsarïau staff sy’n ariannu addysg a datblygiad staff mewn perthynas â chynaliadwyedd a phrosiectau gwella ansawdd sy’n lleihau defnydd a gwastraff diangen.

Os hoffech chi gefnogi’r Gronfa Dyfodol Gwyrdd Gofal Critigol a’u helpu i gyrraedd eu targed o £10,000, trwy gynnal her codi arian, byddem wrth ein bodd yn eich cynorthwyo gyda’ch ymgyrch codi arian, dilyn eich stori ac yn y pen draw eich cefnogi i gyrraedd eich nod!

Gallwch hefyd decstio GREENFUTURE i 70580 er mwyn rhoi £5. Bydd negeseuon testun yn costio swm y rhodd ynghyd ag un neges cyfradd rhwydwaith safonol neu ewch i https://www.justgiving.com/campaign/CriticalCareGreenFutures

Os hoffech chi gyngor neu gymorth, neu i drafod eich syniadau, cysylltwch â ni drwy e-bostio fundraising.cav@wales.nhs.uk a byddai’n bleser gan ein tîm codi arian eich helpu.

Gallwch ymweld â gwefan Llunio Ein Gofal Iechyd Cynaliadwy i’r Dyfodol i ddysgu mwy am y gwaith y mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ei wneud i ddod yn lle gwyrddach, mwy ecogyfeillgar i fyw a gweithio ynddo, ac i gyfrannu at gynaliadwyedd wrth ddarparu gofal iechyd.

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.