Rhoi

Yn ddiweddar, cymeradwyodd Panel Cynigion Loteri’r Staff gais i ariannu offer chwaraeon ar gyfer Diwrnod Mabolgampau Haf yr Uned Famolaeth a drefnwyd gan yr Uned Obstetreg.

Mae’r Gwasanaethau Mamolaeth wedi bod o dan bwysau dwys yn ddiweddar oherwydd prinder staff difrifol. Ni fu’r pwysau erioed yn fwy ac mae’r angen i wella morâl y staff wedi cyrraedd pwynt tyngedfennol. Mae diwylliant y gweithle yn yr Uned Famolaeth yn brif flaenoriaeth i’r bwrdd clinigol, ac roedd trefnu Diwrnod Mabolgampau Haf yr Uned Famolaeth yn ffordd o ddod â’r Uned at ei gilydd trwy gymdeithasu a gweithgareddau hwyliog.

Roedd Panel Cynigion Loteri’r Staff yn falch iawn o gefnogi’r cais i brynu offer ar gyfer y diwrnod llawn hwyl. Roedd rhai o’r eitemau’n cynnwys rhaff tynnu, sachau neidio cangarŵ, a llwyau ar gyfer y ras wyau a llwy.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a gwnaeth holl aelodau’r tîm amlddisgyblaethol gymryd rhan. Er gwaethaf y pwysau enfawr, daeth y tîm at ei gilydd i ddathlu gweithio mewn tîm. Yn ymuno â nhw roedd aelodau’r tîm o’r holl MDT; rheolwyr, Gweithwyr Cymorth Gofal Mamolaeth, Theatrau, Bydwragedd, Meddygon dan Hyfforddiant, Pennaeth Bydwreigiaeth, Cyfarwyddwr Clinigol, Obstetryddion Ymgynghorol a Thimau Anesthetig.

Dywedodd Summia Zaher, yr Obstetregydd Ymgynghorol: “Roedd y digwyddiad yn addas i deuluoedd ac roedd yn hyfryd ymgysylltu â chydweithwyr mewn lleoliad cyfforddus gyda’u teuluoedd. Mae’r digwyddiad hwn wedi dod â’r timau yn agosach, ac wedi helpu i leihau graddiant yr awdurdod, sydd mor bwysig yn yr Uned Famolaeth i sicrhau diogelwch seicolegol.

Rydym yn bwriadu cynnal y diwrnod yn flynyddol ac rydym wedi cael cymaint mwy o gydweithwyr sydd â diddordeb ac yn frwdfrydig i fynychu diwrnodau yn y dyfodol. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth, heb hynny ni fyddai’r diwrnod hwn wedi bod yn bosibl.”

Drwy ymuno â Loteri’r Staff, rydych yn cefnogi ystod eang o brosiectau a ariennir gan y Panel Cynigion, sy’n gwella gwasanaethau niferus ar draws y BIP. Drwy’r cyllid hwn, rydych yn helpu’r Panel Cynigion a’r Elusen Iechyd i wella pethau i’n staff a’n cleifion, gan ein helpu ni i gyd i gydweithio i greu Cymru Lewyrchus, Iachach a Chydnerth.

Os hoffech ymuno â Loteri’r Staff a chael cyfle i ennill £1,000 bob wythnos, gellir cwblhau ffurflenni cais yn electronig neu drwy ein gwefan; https://healthcharity.wales/hospital-staff/staff-lottery/. Dychwelwch ffurflenni Loteri’r Staff wedi’u cwblhau at fundraising.cav@wales.nhs.uk.

Os hoffech wneud cais am gyllid gan Banel Cynigion Loteri’r Staff, cysylltwch â’r cyfeiriad e-bost uchod i gael manylion.

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.