Rhoi

Yn ystod Mis Cenedlaethol y Galon, rydym yn hynod ddiolchgar am ein codwyr arian anhygoel sy’n cefnogi’r Gwasanaeth Cardioleg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn barhaus.

Ganwyd Leia Godwin yn 2019 ochr yn ochr â’i gefell unfath Thea. Gan ystyried bod gan eu tad a’u chwaer fawr Gracie gyflyrau ar y galon, archwiliwyd calonnau Leia a Thea yn fuan ar ôl iddynt gael eu geni am unrhyw ddiffygion. Er y canfu twll bach yng nghalon Thea, roedd calon Leia yn berffaith iach.

Yn anffodus, ym mis Ebrill 2020 newidiodd hynny ar ôl i gysylltiad â COVID-19 na wyddant amdano ysgogi ymateb awtoimiwn yng nghorff Leia a achosodd i’w rhydwelïau coronaidd chwyddo gydag ymlediadau enfawr. Nodwyd cyflwr calon Leia yn gyflym, a darparwyd triniaeth i’w atal rhag gwaethygu. Cafodd Leia ei rhyddhau o Ysbyty Arch Noa i Blant ar ôl bod yno am fis.

O ganlyniad i faint yr ymlediadau, bydd angen triniaeth a monitro ar Leia am weddill ei bywyd. Fel rhan o’r gwaith o fonitro cyflwr Leia, mae lefelau ei gwaed yn cael eu harchwilio’n rheolaidd gartref gyda’r canlyniadau’n cael eu trosglwyddo i’r ysbyty dros y ffôn. Os yw INR Leia (cymhareb normaleiddio ryngwladol) allan o amrediad, mae’n rhaid iddi fynd i’r ysbyty i gael ecocardiogram i wirio am glotiau, yn ogystal â dos ar unwaith o clexane (meddyginiaeth teneuo gwaed).

Mae teulu Leia wedi bod wrthi’n codi arian i wella darpariaeth y gwasanaeth i fabanod a phlant yng Nghymru drwy brynu offer newydd (megis dyfeisiau ECG symudol at ddefnydd cleifion ac offer telefeddygaeth ar gyfer gwneud diagnosis o gyflyrau’r galon o bell), gweithgareddau ymchwil ac addysg, ac i ddatblygu platfform i deuluoedd sy’n codi arian ar gyfer y gronfa Cardioleg Pediatrig. Ar hyn o bryd, mae swm anhygoel o £1,706 wedi’i godi ar y dudalen JustGiving.

Yn ddiweddar, mae’r teulu wedi prynu 15 oriawr Withings Move ECG i’w rhoi i’r adran. Wedi’i chynllunio ar gyfer bywyd bob dydd, mae’r oriawr hefyd yn draciwr gweithgarwch gan ein bod yn gwybod y gall gweithgarwch gael effaith gadarnhaol ar iechyd cardiofasgwlaidd. Bydd y rhoddion hyn yn gwella bywydau plant â chyflyrau ar y galon yn uniongyrchol.

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i deulu Leia am eu hymroddiad i godi ymwybyddiaeth o gyflyrau Cardiofasgwlaidd, ac am eu cefnogaeth barhaus i’r Gwasanaeth Cardioleg.

Gallwch ddarllen mwy am eu hymdrechion codi arian ar eu gwefan ac os hoffech gyfrannu, ewch i’w tudalen JustGiving.

Ymunwch â ni

Er mwyn cael gwybod am y newyddion diweddaraf gan y rhai sy’n codi arian i ni, ac i glywed am y prosiectau elusennol sy’n gwneud gwahaniaeth ar hyn o bryd, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr! Rydyn ni o ddifrif ynglŷn â diogelu data a’ch cyfrinachedd, fel sy’n weddus i elusen y GIG. Byddwn yn cadw eich manylion yn ofalus, ac ni fyddwn yn eu rhannu â neb. Dydyn ni ddim yn ‘rhoi pwysau’ arnoch i godi arian – fydden ni byth o blaid hynny.